Menu

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Ishøj Idrætsforening

 • 1. Navn og tilhørsforhold
  Foreningens navn er: Ishøj Idrætsforening (Ishøj IF) Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune.
 • 1a. Stiftet
  20. april 2017
 • 2. Grundlag
  Ishøj IF er en ikke-kommerciel organisation uden partipolitisk eller religiøs tilknytning. Ishøj IF kan vælge at gå fra ikke kommerciel status, til en kommerciel status ved en samarbejdsaftale med moderklubben Ishøj IF. Dette omhandler ALLE førstehold der kan opnå elitestatus i DBU systemet. Bestyrelsen tildeles mandat til at træffe den endelige beslutning i forbindelse med dette.
 • 3. Formål
  Klubbens formål er at samle alle interesserede til idrætsaktiviteter og andet samvær. Klubben vil fremme det sociale fællesskab mellem alle medlemmerne gennem klubbens mange aktiviteter. Klubben vil motivere trænere og ledere til at uddanne sig i DBU systemet eller hos samarbejdsklubber
 • 4. Tilhørsforhold
  DIF, DBU og specialforbund under hoved forbundene.
 • 5. Organisation
  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Generalforsamlingen vælger: • En bestyrelse på 7 personer. • 2 suppleanter for bestyrelsen • 1 revisor • 1 suppleant for revisor Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år således, at 4 personer er på valg i ulige år og 3 personer er i lige år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen kan vælge et eksternt revisionsfirma
 • 6. Generalforsamling
  Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel ved email,via sociale medier eller www.ishojif.dk og dagsorden vedlægges. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år SENEST på stiftelsesdatoen d. 20 .april.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkomne forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal give besked til formanden SENEST 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Valg af referent
 • 3. Valg af stemmetællere
 • 4. Formandens beretning til godkendelse
 • 5. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og kontingent til godkendelse
 • 6. Forslag til  Kontingent og godkendelse af dette.
 • 7. Indkomne forslag. (Formanden skal have modtaget forslag skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen).
 • 8. Valg til bestyrelsen
 • 9. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde antal. Personer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret. Dvs. medlemmer som har betalt deres kontingent og ikke har restance. Medlemmer under 18 år har kun stemmeret via deres værge (1pr. medlem). Beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtagen ved vedtægtsændringer jf. § 1 og opløsning jf. § 14. Der kan kræves skriftlig afstemning, hvis blot et gyldigt medlem ønsker det. Der kan stemmes via gyldig fuldmagt. Dog MAX 3 pr. fysisk fremmødte person

 • 7. Ishøj IF´s bestyrelse
  Ishøj IF´s daglige ledelse forestås af bestyrelsen . Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg som består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udpeger selv ansvarlige for seniorer, ungdom, faciliteter og materialer. Bestyrelsen (kassereren) udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kroner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.  I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer indkalder til møde.
 • 8. Medlemskab
  Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskabet er bindende for kontingentperioden som er 6 md. Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til Ishøj IF´s officielle e-mail. Hvis spilleren er i restance med kontingent, kan spillerlicens ikke udleveres.
 • 9. Eksklusion
  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke betaler kontingent eller medlemmet eller dennes familie modarbejder foreningens formål. Det ekskluderede medlem kan kræve at få sagen på næstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen træffes af generalforsamlingen.
 • 10. Økonomi
  Ishøj Idrætsforening kan søge sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
 • 11. Vedtægtsændringer
  Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kan stilles på enhver lovligt indkaldt generalforsamling.
 • 12. Ekstraordinær generalforsamling
  Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 6. Dagsorden skal motiveres. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest en måned efter begæret.
 • 13. Regnskab
  Regnskabsåret for Ishøj IF er kalenderåret. Revisoren reviderer regnskabet og skal have adgang til regnskab og bilag på forlangende.
 • 14. Opløsning
  Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en forening i Ishøj Kommune, der har et lignende formål.

 

 Ishøj IF er stiftet den 20/4-2017