Menu

Vedtægter

Vedtægterne i PDF-format

Vedtægter for foreningen Ishøj Idrætsforening

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Ishøj Idrætsforening (Ishøj IF) Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune.

§ 1a. Stiftet
20. april 2017

§ 2. Grundlag
Ishøj IF er en ikke-kommerciel organisation uden partipolitisk eller religiøs tilknytning.

§ 3. Formål
Klubbens formål er at samle alle interesserede til idrætsaktiviteter og andet samvær. Klubben vil fremme det sociale fællesskab mellem alle medlemmerne gennem klubbens mange aktiviteter. Klubben vil motivere trænere og ledere til at uddanne sig.

§ 4. Tilhørsforhold
DIF, DBU og specialforbund under hovedforbundene.

§ 5. Organisation
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Generalforsamlingen vælger: • En bestyrelse på 7 eller 9 personer. • 2 suppleanter for bestyrelsen • 1 revisor • 1 suppleant for revisor Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år således, at 4 personer er på valg i ulige år og 3 personer er i lige år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. 3

§6. Generalforsamling§ 10. Kontingenten
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved brev, email, via sociale medier eller lokal presse og dagsorden vedlægges. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Formandens beretning til godkendelse 5. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og kontingent til godkendelse 6. Indkomne forslag. (Formanden skal have modtaget forslag skriftligt senest en uge før generalforsamlingen). 7. Valg (Jf. § 3) 8. Eventuelt Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde antal. Personer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret. Dvs. medlemmer som har betalt deres kontingent og ikke har restance. Medlemmer under 18 år har kun stemmeret via deres værge (1pr. medlem). Beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtagen ved vedtægtsændringer jf. § 8 og opløsning jf. § 11. Der kan kræves skriftlig afstemning, hvis blot et gyldigt medlem ønsker det. Der kan stemmes via gyldig fuldmagt.

§ 7. Ishøj IF´s bestyrelse
Ishøj IF´s daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg som består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udpeger selv ansvarlige for seniorer, ungdom, faciliteter og materialer. Bestyrelsen (kassereren) udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Formanden har tegningsret for foreningen og i tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. 4 Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer indkalder til møde.

§8. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskabet er bindende for kontingentperioden som er 6 md. Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til Ishøj IF´s officielle e-mail. Hvis spilleren er i restance med kontingent, kan spillerlicens ikke udleveres.

§ 9. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke betaler kontingent eller modarbejder foreningens formål. Det ekskluderede medlem kan kræve at få sagen på næstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen træffes af generalforsamlingen jf. § 4.


Ved medlemskab af klubben betales et fastsat kontingent. Det årlige kontingent foreslås af bestyrelsen og fastsættes af generalforsamlingen ????. Der opkræves kontingent halvårligt. Klubben har flere kontingenttyper. - Ungdom - Seniorer - Veteran - Fodboldfitness

§ 11. Økonomi
Ishøj Idrætsforening kan søge sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 5

§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kan stilles på enhver lovligt indkaldt generalforsamling.

§13. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4. Dagsorden skal motiveres. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest en måned efter begæret.

§ 14. Regnskab
Regnskabsåret for Ishøj IF er kalenderåret. Revisoren reviderer regnskabet og skal have adgang til regnskab og bilag på forlangende.

§ 14. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en forening i Ishøj Kommune, der har et lignende formål. Ishøj IF er stiftet den 20/4-2017