Menu

Vedtægt

Vedtægter Ishøj IF


Vedtægter for foreningen Ishøj Idrætsforening


1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Ishøj Idrætsforening (Ishøj IF) Foreningens hjemsted er Ishøj
Kommune.
1a. Stiftet
20. april 2017
2. Grundlag
Ishøj IF er en ikke-kommerciel organisation uden partipolitisk eller religiøs tilknytning. Ishøj
IF kan vælge at gå fra ikke kommerciel status, til en kommerciel status ved en
samarbejdsaftale med moderklubben Ishøj IF. Dette omhandler ALLE førstehold der kan
opnå elitestatus i DBU systemet. Bestyrelsen tildeles mandat til at træffe den endelige
beslutning i forbindelse med dette.
3. Formål
Klubbens formål er at samle alle interesserede til idrætsaktiviteter og andet samvær.
Klubben vil fremme det sociale fællesskab mellem alle medlemmerne gennem klubbens
mange aktiviteter. Klubben vil motivere trænere og ledere til at uddanne sig i DBU systemet
eller hos samarbejdsklubber
4. Tilhørsforhold
DIF, DBU og specialforbund under hoved forbundene.
5. Organisation
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmer med
gyldigt medlemsbevis. Generalforsamlingen vælger: • En bestyrelse på 3 personer. • 2
suppleanter for bestyrelsen Valg til bestyrelsen sker for
en periode på 2 år således, at 2 personer er på valg i ulige år og 1 person er i lige år.
Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen kan vælge et eksternt revisionsfirma
6. Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel ved email,via sociale
medier eller www.ishojif.dk og dagsorden vedlægges. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år SENEST på stiftelsesdatoen d. 20 .april.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkomne forslag,
fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at
dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen
skal give besked til formanden SENEST 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
• 1. Valg af dirigent
• 2. Valg af referent
• 3. Valg af stemmetællere
• 4. Formandens beretning til godkendelse
• 5. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og kontingent til godkendelse
• 6. Forslag til Kontingent og godkendelse af dette.
• 7. Indkomne forslag. (Formanden skal have modtaget forslag skriftligt senest 2 uger før
generalforsamlingen).
• 8. Valg til bestyrelsen
• 9. Eventuelt
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde antal. Personer med gyldigt medlemsbevis
har stemmeret. Dvs. medlemmer som har betalt deres kontingent og ikke har restance. Medlemmer
under 18 år har kun stemmeret via deres værge (1pr. medlem). Beslutninger træffes ved simpelt flertal,
undtagen ved vedtægtsændringer jf. § 1 og opløsning jf. § 14. Der kan kræves skriftlig afstemning, hvis
blot et gyldigt medlem ønsker det. Der kan stemmes via gyldig fuldmagt.
fremmødte person
7. Ishøj IF´s bestyrelse
Ishøj IF´s daglige ledelse forestås af bestyrelsen . Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et
forretningsudvalg som består af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udpeger
selv ansvarlige for seniorer, ungdom, faciliteter og materialer. Bestyrelsen (kassereren)
udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. I tilfælde af stemmelighed er det formandens
stemme der er afgørende. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller mindst to
bestyrelsesmedlemmer indkalder til møde.
8. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.
Medlemskabet er bindende for kontingentperioden som er 6 md. Ind- og udmeldelse skal ske
skriftligt til Ishøj IF´s officielle e-mail. Hvis spilleren er i restance med kontingent, kan
spillerlicens ikke udleveres.
9. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke betaler kontingent
eller medlemmet eller dennes familie modarbejder foreningens formål. Det ekskluderede
medlem kan kræve at få sagen på næstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen
træffes af generalforsamlingen.
10. Økonomi
Ishøj Idrætsforening kan søge sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private
virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer kan stilles på enhver lovligt indkaldt generalforsamling.
• 12. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af
medlemmerne ønsker det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 6.
Dagsorden skal motiveres. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest en
måned efter begæret.
• 13. Regnskab
Regnskabsåret for Ishøj IF er kalenderåret. Revisoren reviderer regnskabet og skal have
adgang til regnskab og bilag på forlangende.
• 14. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter
godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning af
foreningen skal foreningens midler overdrages til en forening i Ishøj Kommune, der har et
lignende formål.

 Ishøj IF er stiftet den 20/4-2017

Luk